PRZEPUSTY DROGOWE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH - katalog zalecany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad do stosowania na drogach klasy A,S, GP i G.

Katalog jest przeznaczony dla:
 • Projektantów dróg i mostów,
 • Inwestorów z branży drogownictwa,
 • Zarządców autostrad, dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i innych
 • Przedsiębiorców budujących, remontujących lub utrzymujących drogi, mosty i przepusty,
 • Wytwórni Prefabrykatów.
Katalog składa się z 5 stron opisu technicznego i 33 rysunków formatu A3 zawierających: (w części ogólnej)
 • Wykresy hydrauliczne dla przepustów
 • Podniesienie wykonawcze
 • Nasyp drogowy w obrębie przepustu
 • Posadowienie przepustu drogowego
 • Przekroje poprzeczne przepustów
 • Rysunek ogólny przepustu rurowego
 • Rysunek ogólny przepustu skrzynkowego
 • Rysunek ogólny przepustu skrzynkowego o przekroju dwudzielnym
 • Płyta żelbetowa zespalająca elementy prefabrykowane przepustów rurowych
 • Płyta żelbetowa zespalająca elementy prefabrykowane przepustów skrzynkowych
 • Płyta żelbetowa zespalająca dostosowana do oparcia płyt przejściowych
 • Umocnienie czoła przepustu rurowego płytą żelbetową
 • Szczeliny dylatacyjne, zamocowanie barier ochronnych (w części: Elementy prefabrykowane)
 • Przepusty rurowe - prefabrykaty pośrednie
 • Przepusty rurowe - prefabrykaty skrajne
 • Przepusty skrzynkowe - prefabrykaty pośrednie i skrajne
 • Przepusty skrzynkowe o przekroju dwudzielnym - prefabrykaty pośrednie i skrajne
 • Zespolenie prefabrykatów, wspornik dla oparcia płyt przejściowych.

Rozwiązania techniczne zawarte w katalogu PRZEPUSTY DROGOWE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

Stosowanie konstrukcji zawartych w katalogu umożliwia:
 • budowę przepustów jedno i dwuprzewodowych rurowych i skrzynkowych,
 • budowę przepustów rurowych O 60, 80, 100, 120 i 150cm,
 • budowę przepustów skrzynkowych 100x100, 120x120, 150x150, 200x200, 250x150, 250x250, 300x300 i 300x200 cm,
 • budowę przepustów skrzynkowych dwudzielnych B=300, 350, 400 i 450 cm i H=200, 250, 300, 350, 400 cm i innych,
 • obciążanie konstrukcji obciążeniem ruchomym klasy A wg. PN-85/S10030 oraz obciążeniem STANAG 2021 klasy 150,
 • układanie nawierzchni drogowej bezpośrednio na konstrukcji przepustu (bez warstwy nadsypki),
 • układanie na przepuście nasypu drogowego do określonej grubości maksymalnej,
 • uzyskanie wymaganej trwałości i niezawodności,
 • racjonalny dobór światła przepustu w oparciu o wykresy hydrauliczne.
Katalog rozpowszechniany jest w postaci albumu formatu A3 oraz w postaci cyfrowej dołączonej do albumu.

© Opracowanie może być wykorzystywane przez Nabywcę w projektach przez Niego opracowanych bez prawa udostępniania go w całości lub we fragmentach osobom trzecim w celu zastosowania, jak również w celach reprodukowania oraz przetwarzania jakąkolwiek techniką.